کانتر اطلاعاتی در لابی شرکت های بزرگ و یا در ساختمان های بزرگ قرار میگیرد

و به ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر برای ارباب رجوع و ۷۵ برای کارمند اطلاعاتی می باشد

و معمولا برای دو نفر پیش بینی می شود که باید جای صفحه مانیتور و همچنین کامپیوتر در این مجموعه پیش بینی شود.