این مدل پارتیشن کوتاه در ارتفاعهای دلخواه میتوان بکار گرفت . در مواردی میتوانیم تا سقف بطور کامل دیواری را ایجاد نموده وبه دلخواه تقسیم بندی انجام دهیم و در مواردی نیز میتوانیم تا ارتفاع دو متر با درب و یابدون درب، ارتفاع نیم قد از ۱ متر تا ۲متر بدون درب فضاها را از یکدیگر جدا نماییم . و البته بکار گیری این مدل از پارتیشن در قد و ارتفاع مختلف در کنار یکدیگر با حفظ زیبایی و الگوی طراحی صورت میگیرد و طرح کلی را به هیچ وجه بر هم نمیزند